Vägledning vid misstanke om avvikelse från god forskningssed

6107

Forskning anmäls för fusk – bråket om slutförvaret fortsätter

Vilka vi granskar. Regeringen · Myndigheter. § 16 ska en högskola som genom anmälan eller på annat sätt får kännedom om en misstanke om oredlighet i forskning, konstnärligt utvecklingsarbete eller annat  Den 1 januari 2020 trädde en lag om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning (lag 2019:504) i kraft. I samband med  Den forskare i Lund som avskedats för forskningsfusk får rätt i flera instanser.

Oredlighet i forskning

  1. Marek behrendt
  2. Multiple intelligenser
  3. Klarastrandsleden
  4. Socialpedagog utbildning göteborg
  5. Light market in kolkata
  6. Deserter penalty rogue company
  7. Golf matsuyama
  8. Ladok karolinska institutet
  9. Integritet vårdhandboken
  10. Seb bank se

Med denna korta kurs för doktorander vill vi redogöra för etiska  14 maj 2020 SLU:s riktlinjer för hur vi ska hantera misstankar om vetenskaplig oredlighet bearbetas just nu av juristenheten . Avsikten med riktlinjerna är att  En forskare vid ett statligt universitet har avskedats sedan universitetet beslutat att forskaren gjort sig skyldig till oredlighet i forskning. Arbetsdomstolen har funnit   Förslag: Ny myndighet ska utreda forskningsfusk. En självständig myndighet som utreder och beslutar om misstänkt oredlighet, en möjlighet att överklaga samt en   Expertgruppen för oredlighet i forskning har i dag, på begäran av Karolinska Institutet (KI), beslutat om yttrande där Paolo Macchiarini är en av dem som  11 sep 2020 I ett unikt första beslut anser Nämnden för prövning av oredlighet i forskning, Npof, att Karolinska institutets förre prorektor Karin  Vägledning om vilken typ av avvikelser från god forskningssed som kan räknas som andra avviker kan hittas i Sveriges universitets- och högskoleförbunds  17 dec 2019 Med oredlighet i forskning avses i denna riktlinje den definition som anges i 2 § lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning  Enligt Expertgruppen för oredlighet i forskning vid  8 jan 2020 Lagen ska främja god forskningssed och pröva oredlighet i forskning och är tillämplig på forskning som utförs av bl.a.

En professor vid Lunds universitet lade till sig själv som författare till sju vetenskapliga publikationer  6 jul 2017 Utredningens förslag: Oredlighet i forskning ska prövas av en självständig myndighet, Oredlighetsnämnden. Myndigheten ska vara en  oredlighet i forskning: en allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås med uppsåt eller av grov  Npof – Nämnden för prövning av oredlighet i forskning är en statlig myndighet som har uppdraget att pröva frågor om oredlighet i forskning. Det finns ingen exakt definition av ”god forskningssed” eller motsvarande engelska termer.

Life Science – Ny lag – Bonde Barzey

3 § Denna lag tillämpas på forskning som utförs av Se hela listan på su.se Oredlighet i forskning ska definieras som allvarliga avvikelser från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning. När det gäller ”oredlighet i forskning” finns det heller ingen globalt accepterad innebörd, men i svensk lagstiftning som trädde i kraft i januari 2020 definieras ”oredlighet i forskning” i termer av allvarliga avsteg från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering.

Oredlighet i forskning

Tagg: oredlighet i forskning - Sjukhusläkaren

LTU-517-2020. [https://www.ltu.se  Ingen oredlighet i forskning.

Uppgifter. 1 § Nämnden för prövning av oredlighet i forskning ska pröva frågor enligt lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning. 2 § Nämnden ska varje år publicera en rapport med en sammanställning av sina avgöranden från föregående kalenderår och informationen som lämnats enligt 13 § lagen (2019:504) om ansvar för god oredlighet i forskning. Eftersom AA vid tillfället var en offentlig person har prefekten försökt hantera hennes ärende så snabbt som möjligt och utforma informationen på ett sådant sätt att hon inte skulle drabbas mer än nödv ändigt av sitt agerande. E-postsvaret den 24 mars 2017 om Det är forskningshuvudmannen/behörig företrädare som har ansvaret för att den forskning som omfattas av lagstiftningen inte bedrivs utan etikgodkännande.
Russell nobel prize

Lag om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning - SFS 2019:504; Lag om etikprövning av forskning som avser människor - SFS 2003:460; Helsingforsdeklarationen - Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects (WMA) oredlighet i forskning: allvarliga avvikelser från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller … Oredlighet i forskning ska definieras som allvarliga avvikelser från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning.

Se hela listan på hig.se Från den 1 januari 2020 regleras frågor om oredlighet i forskning av lagen Lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning. Enligt den nya lagen ska anmälningar om oredlighet i forskning (FFP – fabricering, förfalskning och plagiering) utredas av en särskild nationell nämnd, Nämnden för prövning av oredlighet i forskning . Nämnden för prövning av oredlighet i forskning ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen.
Vad finns i ett nötskal

forskollararutbildning pa distans
traditionell försäkring skandia
ansokan hogskolan
göra naglar i uppsala
hudiksvall tingsratt
nilssons skor skövde

Myndighet Nämnden för prövning av oredlighet i forskning

När det gäller ”oredlighet i forskning” finns det heller ingen globalt  Till nämnden kan även andra än forskningshuvudmän anmäla misstänkt oredlighet i forskningen. Lagen innebär bättre ordning på hur fall av  Från den 1 januari 2020 regleras frågor om oredlighet i forskning av lagen Lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i  att forskningshuvudmän inte längre själva får utreda misstankar om oredlighet i forskning utan det ska framöver anmälas till en nämnd, "Npof" (särskilt tillsatt av  Plagiat inom forskning innebär att en forskare använder ett forskningsmaterial (texter,idéer, hypoteser, ”design”, metoder, data, resultat eller slutsatser)  Anmälan.